Skip to content

Algemene voorwaarden

Ontwerpstudio DUNC B.V.

Artikel 1 Definities

DUNC : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ontwerpstudio DUNC B.V., statutair gevestigd te Oegstgeest, de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever : iedere (potentiële) wederpartij van DUNC;

Overeenkomst : de schriftelijke bevestiging door DUNC van een opdracht, dan wel de aanvaarding door Opdrachtgever van een niet herroepen offerte van DUNC, dan wel bij gebreke daarvan een factuur van DUNC;

Opdracht : de in de Overeenkomst verstrekte opdracht(en) van Opdrachtgever aan DUNC;

Ontwerp : het resultaat van de uit hoofde van de Overeenkomst verrichte creatieve prestatie(s) van DUNC;

Toeleverancier : enige derde die door partijen voor de uitvoering van de Overeenkomst is ingeschakeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van DUNC en op iedere Overeenkomst tussen DUNC en Opdrachtgever, behoudens en voor zover door DUNC schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en meerwerk

3.1 Alle door DUNC uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij DUNC uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. DUNC is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 2 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Opdrachtgever. In dat geval komt tussen partijen geen Overeenkomst tot stand.

3.2 Meerwerk is al de werkzaamheden die niet rechtstreeks uit de Overeenkomst blijken. Opdrachtgever wordt geacht hiervoor Opdracht te hebben gegeven, zodra DUNC dit schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 Honorarium

4.1 Alle door DUNC gehanteerde honoraria zijn onder voorbehoud, exclusief BTW en overige kosten in welke vorm dan ook.

4.2 Naast het verschuldigde honorarium zal Opdrachtgever de onkosten aan DUNC, verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst, vergoeden alsmede het meerwerk en de daaruit voortvloeiende kosten. DUNC heeft het recht honorarium, onkosten en meerwerk tussentijds in rekening te brengen.

Artikel 5 Betalingen en verzuim

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door storting op een door DUNC aan te wijzen bankrekening. Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van DUNC op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever eveneens onmiddellijk opeisbaar. DUNC heeft in bovengenoemde gevallen het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat Opdrachtgever aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

5.3 Zodra Opdrachtgever in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. Alle kosten van DUNC ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,45. Indien DUNC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, is Opdrachtgever deze verschuldigd.

5.4 DUNC is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met gelden van Opdrachtgever die DUNC onder zich heeft.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 DUNC zal zich inspannen een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat te bereiken. Voor de uitvoering van de Overeenkomst zal DUNC haar werkzaamheden naar eigen inzicht kunnen indelen en uitvoeren. DUNC is niet in loondienst van Opdrachtgever.

6.2 Een tussen partijen overeengekomen termijn voor de uitvoering van de Overeenkomst is slechts indicatief, behoudens en voor zover partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. DUNC is na het verstrijken van een termijn niet van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever dient DUNC eerst in gebreke te stellen conform de wettelijke bepalingen.

6.3 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen of certificeringen en het toetsen van de Opdracht en de instructies van Opdrachtgever aan de wet of andere voorschriften behoort niet tot de verplichtingen van DUNC, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever verplicht zich tijdig, juist, volledig en op deugdelijke wijze alle redelijkerwijs benodigde materialen en gegevens aan DUNC te verstrekken en niets te doen of na te laten dat uitvoering van de Overeenkomst verhindert of vertraagt. Opdrachtgever dient kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden totdat de Opdracht is voltooid en door Opdrachtgever is goedgekeurd.

7.2 Opdrachtgever verplicht zich zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden betreffende de uitvoering van de Overeenkomst en het Ontwerp.

Artikel 8 Toeleveranciers

Wanneer DUNC voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van toeleveranciers, verstrekt zij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen voor en namens Opdrachtgever een opdracht aan deze toeleveranciers.

Artikel 9 Intellectueel Eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirecht, auteursrecht en modellenrecht, die uit de uitvoering van de Overeenkomst voortkomen berusten uitsluitend bij DUNC en worden door het sluiten van een Overeenkomst niet overgedragen aan Opdrachtgever. Uitsluitend DUNC is bevoegd intellectuele eigendomsrechten, zoals merken en modellen, te deponeren of te registeren, dan wel voor het Ontwerp een octrooiaanvraag in te dienen.

9.2 Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte Opdracht niet leidt tot een inbreuk op enig (intellectueel) recht van een derde en dat er op de door hem ter uitvoering van de Overeenkomst verstrekte gegevens(-dragers) en materialen geen intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde rust en Opdrachtgever zal DUNC tegen hierop gegronde aanspraken van derden op eerste verzoek vrijwaren.

9.3 DUNC heeft het recht haar naam op het Ontwerp te vermelden zodra dit in gebruik of in productie genomen, openbaar gemaakt of verveelvoudigd wordt.

9.4 Alle schetsen, tekeningen, prototypes, maquettes, mallen, films, elektronische en/of digitale bestanden en andere goederen verband houdend met enige fase van het Ontwerp blijven, ook na het ter beschikking

stellen ervan aan Opdrachtgever, uitsluitend eigendom van DUNC, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. In geen geval verliest DUNC het recht het Ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 10 Licenties

10.1 Opdrachtgever mag het Ontwerp slechts aanwenden conform het bij Overeenkomst voorziene gebruik. DUNC kan aan Opdrachtgever, tegen een door DUNC vast te stellen vergoeding, een (niet-) exclusief en niet-overdraagbare licentie verlenen tot ander dan bij Overeenkomst voorzien gebruik van het Ontwerp. Het is Opdrachtgever verboden wijzigingen in het Ontwerp aan te brengen. In geen geval verliest DUNC het recht het Ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

10.2 Indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van DUNC het Ontwerp gebruikt, dan wel ruimer gebruikt dan is overeengekomen, dan wel wijzigt, verbeurt hij ten behoeve van DUNC een direct opeisbare boete zonder recht van compensatie, korting of opschorting van € 9.075,60 en voor € 453,78 per dag van voortduring daarvan, zulks onverminderd het recht van DUNC op volledige schadevergoeding, alles met kosten en rente.

10.3 Indien Opdrachtgever niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens DUNC voldoet of indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd, komt iedere aan Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 11 Reclames

11.1 Het Ontwerp wordt geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden.

11.2 Opdrachtgever dient te controleren of het Ontwerp beantwoordt aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans uiterlijk binnen 5 werkdagen na afronding van de Opdracht, gespecificeerd schriftelijk aan DUNC te berichten.

Zodra Opdrachtgever tot gebruik, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking overgaat, vervalt het recht tot reclameren.

Dit recht vervalt eveneens indien Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, danwel indien hij in de gelegenheid is gesteld controle uit te voeren en hij hier geen gebruik van heeft gemaakt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 DUNC is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enigerlei schade die tijdens de uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtgever wordt toegebracht door DUNC of door een ander die onder toezicht van DUNC bij de uitvoering van de werkzaamheden is betrokken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DUNC of een door hem ingeschakelde derde.

12.2 Opdrachtgever staat in voor de schade die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan derden wordt toegebracht en waarvoor Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is en Opdrachtgever zal DUNC tegen hierop gegronde aanspraken van derden op eerste verzoek vrijwaren.

12.3 Iedere aansprakelijkheid van DUNC is beperkt tot de netto factuurprijs. De verjaringstermijn waarbinnen Opdrachtgever enig recht op grond van dit artikel moet geldend maken bedraagt één jaar.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan DUNC zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

– het niet tijdig, juist volledig en op deugdelijke wijze door Opdrachtgever verstrekken van gegevens of materialen;

– vertragingen, geen of onvolledige aflevering door ingeschakelde derden Toeleveranciers.

13.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DUNC opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DUNC niet mogelijk is, langer duurt dan 15 dagen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

13.3 Indien DUNC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden en overigens gemaakte kosten afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 Beëindiging

14.1 DUNC heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van termijn van 1 maand, gedurende welke termijn Opdrachtgever in de gelegenheid is een ander te vinden die de Opdracht zal voltooien.

14.2 DUNC heeft voorts het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst op te zeggen indien:

– opdrachtgever niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens DUNC voldoet;

– na sluiting van de Overeenkomst aan DUNC ter kennis gekomen omstandigheden DUNC goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen;

– voortzetting van de Overeenkomst op grond van gewichtige redenen, zoals (een) onredelijke aanwijzing(en) of wensen van Opdrachtgever, niet langer van DUNC gevergd kan worden.

14.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 14.1 of 14.2 is Opdrachtgever aan DUNC het honorarium en de kosten verschuldigd voor de werkzaamheden die zijn verricht tot het moment van beëindiging.

14.3 Opdrachtgever kan te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken. Een Opdrachtgever die de Opdracht opzegt dient, naast een schadevergoeding, het honorarium en onkosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Een Opdrachtgever die de Opdracht anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft verstrekt is, met uitzondering van de schadevergoeding op grond van artikel 7:406 BW, geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 15 Retentierecht

DUNC is gerechtigd op de stukken een retentierecht uit te oefenen, zolang nog niet door Opdrachtgever al datgene is voldaan waarop DUNC aanspraak kan maken uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 16 Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Elk geschil tussen DUNC en Opdrachtgever zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage. Op elke Overeenkomst tussen DUNC en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Meld u aan voor de nieuwsbrief

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA